States reporting Pinus strobiformis - southwestern white pine