States reporting Kalmia latifolia - mountain laurel