States reporting Arctostaphylos viscida - whiteleaf manzanita